Mamigo Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen "GDPR") a v souladu se zákonem Slovenské republiky č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění platném a účinném od 25.05.2018.

Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků a / nebo zákazníků této web stránky (dále jednotlivě jen "Dotyčná osoba"), které provádí provozovatel, resp. prodávající (dále jen "Provozovatel").

Identifikační údaje Provozovatele
Vaše osobní údaje zpracovává společnost MioBio, s.r.o., se sídlem Jasovská 43, 851 07 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, IČ: 47 214 821, v Obchodním rejstříku M ěstského soudu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 90535 / B, (dále jen "Provozovatel"), který provozuje web www.mamigo.cz.

E-mailový kontakt na Provozovatele: info@mamigo.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme
V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, plněním povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na dálku (prostřednictvím e-shopu na těchto stránkách) vystavení faktury a souvisejících dokladů zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: Jméno, Příjmení, Země, Ulice, Číslo domu, PSČ, Město , Mobilní telefonní číslo, Email. Tyto Vaše údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu a zaslat Vám produkt, který jste si objednali. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebude možné mezi námi uzavřít kupní smlouvu.

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Jméno, Příjmení a Email. V případě, že nám nedáte souhlas pro zpracování těchto osobních údajů, nebudeme Vám moci zasílat newsletter, novinky ani jiné reklamní upozornění a pod.

Účel a právní základ zpracovávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tedy zpracovávání Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby.

Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tedy zpracování je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, a to v souvislosti s fakturací a archivací.

Vaše osobní údaje zpracováváme i ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pokud nám udělíte Váš výslovný souhlas ke zpracování za účelem zasílání novinek, newsletter, apod.

Jak nám můžete dát souhlas
Souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů nám můžete dát zakliknutím checkboxu "Souhlasím s tím, aby společnost MioBio, s.r.o., se sídlem Jasovská 43, 851 07 Bratislava, zapsaná v OR SR Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 90535 / B, IČ: 74 214 821 zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu Jméno, Příjmení, Jméno společnosti, Telefonní číslo, Město, PSČ a E-mail na reklamní a marketingové účely, zejména k informování o novinkách a zasílání newsletter na mnou uvedenou e -mailové adresu. Více informací o Ochraně osobních údajů naleznete v článku Ochrana osobních údajů", při vyplňování formuláře s objednávkou v eshopu nebo vložením Vašeho jména, příjmení a e-mailu v případě, že máte zájem jen o zasílání novinek, bez vytvoření objednávky v eshopu, nebo po vložení Vašich osobních údajů, které se Vám zobrazí v případě, že chcete opustit naši webstránku.

Jak můžete souhlas odvolat
Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat kliknutím na "Odhlášení z newsletteru", který se nachází v patičce každého newsletteru nebo zasláním oznámení na email info@mamigo.cz.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje, které jste nám dali, abychom vám mohli zasílat reklamní a marketingové materiály emailem, uchováváme po dobu, dokud neodvoláte svůj souhlas.

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli za účelem plnění smlouvy a plnění zákonných povinností vyplývajících z daňových zákonů, z předpisů o účetnictví, z občanského zákoníku, zákona o archivnictví a spisové, zákona o DPH a dalších zvláštních právních předpisů Slovenské republiky, dále zpracováváme a uchováváme v souladu se zvláštními zákony, a to po dobu 10 let.

Kdo má přístup k osobním údajům
Provozovatel má v souvislosti se zajištěním řádného poskytnutí služeb a pro zajištění řádného chodu, uzavřené smlouvy o spolupráci se Prostředníky. Zprostředkovatelů, kteří přicházejí do kontaktu s Vašimi osobními údaji vybral Provozovatel tak, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí, a aby tito Zprostředkovatelé splňovaly podmínky na ochranu osobních údajů, které vyžaduje GDPR a Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Se Prostředníky máme uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, včetně mlčenlivosti. Předání Vašich osobních údajů státním organizacím je pouze na základě zákona nebo pravomocných úředních či soudních rozhodnutí v souladu s právními předpisy Slovenské republiky.

Zprostředkovateli jsou:
Direct Parcel Disptribution SK s. r. o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská republika IČ: 35 834 498 - zprostředkovatel, který zajišťuje přepravu Vašeho objednaného zboží a v této souvislosti přichází do kontaktu s Vašimi osobními údaji.

Plusim spol. s r.o., se sídlem Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35 818 565 - zprostředkovatel, který zajišťuje skladování zboží Provozovatele a výdej zboží přepravci a v této souvislosti přichází do kontaktu s Vašimi osobními údaji.

ZZL account s.r.o., se sídlem Farmárska 7, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 50 356 763 - zprostředkovatel, který pro Provozovatele vede účetnictví a v této souvislosti přichází do kontaktu s Vašimi osobními údaji.

KBS Development, s.r.o., se sídlem Košická 905/52, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 46 663 045 - zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje podporu softwarových komponentů a technickou podporu a v této souvislosti přichází do kontaktu s Vašimi osobními údaji.

MAILERLITE UAB, Paupio g. 46, 11341 Vilnius, Lithuania - zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje e-mail marketing. Tento zprostředkovatel se svými produkty zaměřuje na to, aby byla ochrana osobních údajů v souladu s GDPR, přičemž zaručuje, že Vaše osobní údaje budou v bezpečí a zpracovávané v souladu s GDPR.

Zpracováním osobních údajů Dotčené osoby může být pověřen poskytovatel služeb - Zprostředkovatel spočívajících v zajištění řádného provozu těchto webových stránek, při kterých může přijít do styku s osobními údaji, poskytovatel účetních služeb při zaúčtování daňových dokladů Provozovatele nebo poskytovatel doručovacích služeb.

Zpracováním osobních údajů Dotčené osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterové kampaní, případně Zprostředkovatel, který Provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní.

Komunikace, která probíhá mezi Provozovatelem a některým se Zprostředkovatelem, někdy může obsahovat i Vaše osobní údaje, tato komunikace však probíhá přes zabezpečené přístupy a šifrované zprávy.

Kam přenášíme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nepřenášime do třetích zemí.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě prostřednictvím online aplikace MAILERLITE, IT softvéru, který zajišťuje fungování eshopu a v naší databázi uložené na PC pověřené osoby. Zároveň pravidelně aktualizujeme záznamy o zpracovatelských činnostech ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Jak zajistíme ochranu Vašich osobních údajů
Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření. S vylepšováním technologií vylepšujeme i tyto bezpečnostní systémy, využíváme kontrolu přítomnosti virů, antivirové programy a víceúrovňový firewall. Data jsou uložena v systémech a jsou šifrované, provozovatel online aplikace MAILERLITE poskytl dostatečné záruky za bezpečnost vašich osobních údajů. Zároveň zprostředkovatelé, kteří přicházejí do kontaktu s vašimi osobními údaji, jsou náležitě poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Platba za produkty probíhá přes zabezpečené platební brány a osobní údaje o vás, které u nás uchováváme, jsou zabezpečeny heslem a šifrováním a je z nich vytvářena zajištěna záloha. Zároveň pravidelně aktualizujeme záznamy o zpracovatelských činnostech ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a evropských standardů.

Pokud by náhodou byly naše systémy napadené hackerským útokům, případně by byl náš systém jinak napaden, nebo by došlo k jinému bezpečnostnímu incidentu a vznikla by i jen hrozba úniku dat a poškození Vašich práv, budete do 72 hodin informováni o přijatých opatřeních a zároveň v téže lhůtě informovat kontrolní orgán v oblasti ochrany osobních údajů v Slovenské republice, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poučení o právech dotčené osoby

Jako dotčená osoba, jejíž osobní údaje Provozovatel zpracovává, máte právo být informován o všech výše uvedených skutečnostech, jakož i o tom, že máte následující práva:

a) právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává

V případě, že chcete vědět, které osobní údaje o Vás Provozovatel zpracovává, rádi Vám je na požádání poskytneme. Stačí, když nám Váš požadavek zašlete na mail: info@mamigo.cz a my ji neprodleně vyřídíme, nejpozději však do 30 dnů od doručení Vaší žádosti. Za opakované poskytnutí osobních údajů, může Provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

b) právo na opravu Vašich osobních údajů

V případě, že jsou údaje, které jste nám poskytli zastaralé, došlo k jejich změně, je v nich jakákoli nesprávnost nebo jsou neúplné, dejte nám vědět na naši e-mailovou adresu info@mamigo.cz a my Vám je neprodleně opravíme. Zároveň budeme o této změně informovat i všechny naše Zprostředkovatele, který zpracovávají Vaše osobní údaje, aby stejně Vaše osobní údaje opravili, a zároveň Vám dáme zpětnou vazbu, že k došlo této opravě Vašich osobních údajů.

c) právo na výmaz Vašich osobních údajů

V případě, že nejste spokojen s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo i na výmaz Vašich osobních údajů. Souhlas, který jste nám poskytli odvoláte stejně jednoduše, jak jste nám ho udělili, a to prostřednictvím newsletteru, ve kterém se nachází deaktivační link, nebo nám můžete napsat na e-mailovou adresu info@mamigo.cz. Takový souhlas máte právo kdykoliv odvolat. Rovněž máte právo na zapomnění - právo na vymazání poskytnutých osobních údajů po dosažení účelu jejich poskytnutí, tzn. po poskytnutí plnění smlouvy, resp. po skončení doby jejich povinného uchovávání ve smyslu zvláštních předpisů Slovenské republiky. Právo na vymazání vašich osobních údajů tedy není absolutní. Pokud vaše údaje potřebujeme k plnění našich zákonných povinností, které nám ukládají daňové zákony, účetní předpisy a další zvláštní právní předpisy; pro tento účel plnění našich zákonných povinností je budeme muset dále zpracovávat. Osobní údaje, které naplnili svůj účel, dále nezpracovává a neuchováváme. O výmazu Vašich osobních údajů Vás budeme informovat.

d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Jak dotčená osoba máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě pokud, napadnete správnost osobních údajů, a to po dobu prověřování správnosti údajů; nebo pokud je zpracovávání osobních údajů nezákonné a na místo vymazání údajů budete požadovat omezení jejich zpracování; a také pokud Provozovatel nepotřebuje vaše osobní údaje k účelu, který uvedl, ale potřebujete je Vy k prokázání, příp. obhajování vašich právních nároků (reklamace, soudní spory - jinak by došlo k výmazu údajů a nemohli bychom Vám je poskytnout). Při omezení zpracování osobních údajů Vaše údaje zůstanou v našich systémech, ale my je už nebudeme používat pro naše účely. O tom, že jsme omezili zpracování Vašich osobních údajů, Vás budeme informovat.

e) právo namítat zpracovávání Vašich osobních údajů

Jak dotčená osoba máte právo namítat zpracovávání Vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se konkrétní situace prováděné podle § 13 odst. 1 písm. e) nebo f) včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. V případě, že by došlo k zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu, je Provozovatel povinen prokázat, že jeho oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku, jinak tyto osobní údaje nesmí dále zpracovávat . Stejně má dotyčná osoba právo namítat zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

f) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů

Zároveň máte právo požadovat i přenos Vašich osobních údajů k druhému Provozovateli, jehož údaje nám písemně sdělíte. Technicky možné, je z naší strany takovýto přenos realizovat v případě přenosu e-mailové adresy, ostatní údaje vzhledem k rozdílnost účelu jejich zpracování oproti zpracovávání e-mailové adresy (viz výše) vám poskytneme v závislosti na okolnostech případu. Provozovatel je oprávněn odmítnout žádost dotyčné osoby na přenos dat, pokud by požadovaný přenos mohl mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných a nejsou splněny zákonné podmínky realizace práva na přenos ve smyslu GDPR.

Co byste ještě měli vědět
Dále bychom Vás ještě chtěli informovat, že na naší webstránce nezpracovávají Vaše osobní údaje formou automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.

Provozovatele je možné kontaktovat i prostřednictvím sociální sítě Facebook. Účelem zpracování údajů je sdílet obsah webových stránek Provozovatele a prezentace Provozovatele. Návštěvníci se mohou prostřednictvím facebookové stránky, Provozovatele dozvědět o novinkách, aktuálních nabídkách, soutěžích, mohou si prohlédnout fotografie z akci, fotografie produktů Provozovatele a sdílených receptů. Kliknutím na "like" na facebookové stránce Provozovatele Dotčené osoby souhlasí s tím, aby Provozovatel sdílel na jejich nástěnce na facebooku své novinky a nabídky. Provozovatel na své facebookové stránce také publikuje fotky případně videa z různých událostí. Tyto údaje Dotčených osob publikuje jedině v případě, že k tomu Provozovatel předem obdržel písemný souhlas této Dotyčné osoby. Další informace o zpracování osobních údajů z facebookové stránky najdete na stránce www.facebook.com v příručce a pravidlech pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel má také vytvořen profil na sociální síti Instagram, kde se prezentuje prostřednictvím sdílených fotografii. Kliknutím na "sledovat" souhlasíte se zobrazováním fotografii, které byly zveřejněny Provozovatelem.

Provozovatel využívá také Hotjar.com se sídlem Hotjar Limited, St Julian 's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian' s STJ 1000, Malta. Nástroj, který anonymně zaznamenává interakce náhodně vybraných jednotlivých návštěvníků s webovými stránkami. Toto vytváří záznam o chování návštěvníků, jako jsou pohyby po obrazovce a kliknutí, s cílem identifikovat příležitosti ke zlepšení příslušných webových stránek. Navíc pro statistické účely nástroj také vyhodnocuje informace o operačním systému, prohlížeči, příchozích a odchozích referencích (odkazy), demografie, rozlišení a typu zařízení. Pokud nechcete, aby se tyto informace zaznamenávaly, můžete tuto funkci deaktivovat na všech internetových stránkách, které používají hotjar. Podrobnější informace o této možnosti naleznete na následující stránce zde, o jejich ochraně osobních údajů si můžete přečíst zde zde. Aplikaci hotjar také využíváme jako komunikační prostředek. V případě, že máte jakoukoliv otázku týkající se zboží na našem e-shopu, můžete nás kontaktovat prostřednictvím chatu hotjar (okénka v pravém dolním rohu), kam nám napíšete Vaši otázku a e-mail a my Vám na vámi zadaný e-mail odpovíme .
Pokud nejste spokojen

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete nás o tom informovat na email info@mamigo.cz. Také máte možnost podat stížnost, resp. návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně. Vzor návrhu najdete na webstránce Úřadu na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení
Všechny právní vztahy vznikající při zpracovávání Osobních údajů se řídí právním řádem Slovenské republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi dotčenou osobou a Provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dne 20.02.2021.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti. O každé změně budete informováni e-mailem.