Mamigo Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

MIOBIO, s.r.o.

I.
Všeobecná ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) www.mamigo.cz (dále i „e-shop“).
2. Nákup zboží ve smyslu těchto VOP mohou realizovat fyzické i právnické osoby (dále i „Kupující“) bez omezení s tím, že Kupující souhlasí, že takto uzavřené kupní smlouvy se budou řídit těmito VOP, ustanoveními reklamačního řádu (článek VIII. VOP), dalšími podmínkami uvedenými na stránce www.mamigo.cz a příslušnými právními předpisy.

Prodávajícím podle těchto VOP je:

Název: MioBio, s.r.o.
Sídlo: Jasovská 43, 851 07 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 47 214 821
Zápis: Okresní rejstřík vedený Mestským súdom Bratislava III
oddíl: Sro, vložka č. 90535/B
DIČ: SK2023811152
E-mail: info@mamigo.cz

(dále jen „Prodávající“)

Dozorčím orgánem je:

Česká obchodní inspekce
https://www.coi.cz/

Orgánem dozoru pro potravinářské výrobky je:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
https://www.szpi.gov.cz/

1. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že Prodávající a Kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od VOP, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostňovaná před VOP.

II.
Objednání zboží


1. Kupující si může elektronicky objednat zboží nabízené Prodávajícím na e-shopu, a to vložením zboží do košíku a vyplněním objednávkového formuláře umiestneného na webstránce Provozovatele.
2. V úvodu objednávkového formuláře Kupující určí druh a počet kusů objednávaného zboží a vyplní své údaje. Pokud Kupující nakupuje jako spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná při uzavírání kupní smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uvede svoje jméno a příjmení, adresu - ulici, číslo domu, PSČ, město a země, do které zboží objednává, telefonní číslo a e-mail. Pokud Kupující nakupuje v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti, po zaškrtnutí příslušného políčka „Nakupuji na firmu“, uvede také obchodní název (název firmy), IČ a DIČ (pokud je přiděleno).
3. Kupující následně určí způsob doručení zboží a způsob. Pokud si Kupující bude přát zboží doručit na jinou adresu, než je adresa jeho fakturačních údajů, po zaškrtnutí příslušného políčka „Dodací adresa je odlišná od fakturační“ uvede také adresu, na kterou mu bude zboží doručeno. Případné poznámky k objednávce Kupující uvede v příslušném poli formuláře.
4. Před odesláním objednávky zboží Kupující zaškrtne příslušné políčko „Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího“, čímž vyjádří svůj souhlas s těmito VOP včetně všech jejich částí (Reklamační formulář a Ochrana osobních údajů, která se nachází na samostatné stránce); při vyplňování objednávkového formuláře jsou VOP Kupujícímu k dispozici interaktivní formou v rámci objednávkového formuláře před i po zaškrtnutí políčka „Odesláním objednávky souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího“. Kupující zasláním objednávky také individuálně potvrzuje, že si tyto VOP přečetl, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi souhlasí.
5. Stiskem tlačítka „Závazně objednat s povinností platby“ dojde k objednání zboží určeného Kupujícím. Kupující stiskem tohoto tlačítka zároveň potvrzuje, že se seznámil (byl Prodávajícím seznámen) s vlastnostmi zboží, s jeho cenou i ostatními náklady, jakož i o tom, že tuto konkrétní výši ceny zboží a přepravních nákladů je povinen uhradit a že si zvolil vyhovující způsob úhrady ceny z možností nabízených Prodávajícím; výjimku tvoří objednání zboží na/mimo území Slovenské republiky anebo České republiky, kdy Prodávající určí cenu přepravních nákladů podle aktuálních ceníků dopravců do země/v zemi, ve které Kupující zboží objednává, individuálně až po odeslání objednávky, přičemž Kupujícího následně e-mailem informuje o přepravních nákladech a vyžádá si souhlas s jejich výší.
6. Objednávka je podmíněna vyplněním všech základních údajů Kupujícího vyžadovaných systémem e-shopu (systém vyžaduje údaje zejména v závislosti na tom, zda je Kupující fyzická nebo právnická osoba). Údaje uvedené Kupujícím v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího.
7. Po vytvoření bude objednávka zaregistrována Prodávajícím v systému e-shopu, o čemž bude Kupující informován e-mailovým oznámením o potvrzení objednávky (dále i „Potvrzení objednávky“) zaslaným na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v objednávkovém formuláři.
8. Doručením Potvrzení objednávky Kupujícímu se smlouva o koupi zboží (kupní smlouva) považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek uvedených v těchto VOP a na e-shopu. V případě objednání zboží na jiné území než je území Slovenské republiky anebo České republiky, se kupní smlouva považuje za uzavřenou až ve chvíli, kdy bude Prodejci doručen souhlas s výší přepravních nákladů podle bodu 6. tohoto článku VOP.
9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výši kupní ceny, nákladů na přepravu atp., žádat od Kupujícího autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, například písemnou formou nebo telefonicky. V případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem v lhůtě určené Prodávajícím nerealizuje, kupní smlouva se s marným uplynutím této lhůty od začátku ruší a Prodávající i Kupující jsou povinni vydat vše, co do okamžiku zrušení kupní smlouvy plnili.

III.
Cena a platební podmínky


1. Ceny veškerého zboží jsou včetně DPH. Cena zboží je uvedena u příslušného zboží.
2. Uvedené ceny mohou podléhat změnám ze strany Prodávajícího i bez předchozího oznámení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců apod. V případě, že mezi uskutečněním objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího dojde ke změně kupní ceny za zboží nebo služby, Prodávající na tuto skutečnost Kupujícího písemně upozorní. Upozornění Prodávajícího není potvrzením objednávky, ale novým návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pokud Kupující se změnou ceny nesouhlasí, kupní smlouva se nepovažuje za uzavřenou, ledaže by Prodávající potvrdil původní objednávku Kupujícího.Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží anebo po dobu časově ohraničenou Prodávajícím.
3. Kupující je spolu s kupní cenou zboží povinen Prodejci uhradit i náklady na dodání zboží (přepravní náklady) ve výši závisející na vybraném způsobu přepravy ve smyslu objednávky a podle aktuálních ceníků přepravců.
4. Kupní cenu a přepravní náklady hradí Kupující podle jím zvoleného způsobu úhrady uvedeném v objednávce, a to:
a. na dobírku – v hotovosti při převzetí zboží;

b. převod na bankovní účet Prodávajícího – bankovní účet Prodávajícího bude uveden v potvrzení objednávky;
c. Převodem na bankovní účet Prodávajícího – pokud se platba realizuje prostřednictvím platební brány České spořitelny, a.s., IČ: 45244782.
5. V případě, že Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla kupní cena v plné výši připsána na účet Prodávajícího.
6. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však v okamžiku převzetí zboží.
7. V případě, že Kupující neuhradí kupní cenu a náklady na dodání zboží (podle Kupujícím zvoleného způsobu úhrady), při převzetí zboží (na dobírku), resp. ve stanovené lhůtě (převod na bankovní účet Prodávajícího), je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
8. Kupující nabývá vlastnického práva vůči zboží až úplným uhrazením celé kupní ceny a po úhradě nákladů za dodání zboží.
9. Riziko poškození zboží přechází na Kupujícího ve chvíli, kdy převezme zboží od Prodávajícího.

IV.
Dodací podmínky


1. Prodávající je povinen objednávku Kupujícího realizovat a zboží Kupujícímu dodat ve lhůtě do 10 pracovních dní:
a. v případě platby dobírkou – od Potvrzení objednávky Prodávajícím;

b. v případě platby převodem na účet Prodávajícího nebo platby kartou - po obdržení úhrady za zboží a za přepravní náklady na bankovní účet Prodávajícího.
2. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v Potvrzení objednávky. V případě, že Kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme do 7 dní poté, co mu bylo zboží zpřístupněno, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po prodání zboží třetí osobě vrátí Prodávající Kupujícímu, pokud Kupující zaplatil za zboží předem, zaplacenou sumu bezhotovostním převodem na účet Kupujícího určený Kupujícím, a to do 5 pracovních dní od doručení písemného odstoupení od smlouvy. Prodávající neodpovídá za zpožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrem (dopravcem), případně způsobenou uvedením nesprávné adresy Kupujícího.
3. Pokud doba dodání uvedená v bodě 1. tohoto článku VOP bude z technických důvodů nerealizovatelná (o čemž se Prodávající zavazuje Kupujícího bezodkladně informovat), platí následující:
a. Prodávající a Kupující se mohou dohodnout na prodloužení doby dodání objednaného zboží, a to výhradně písemnou formou;
b. Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na dodání zboží v náhradní lhůtě, na poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani na žádném jiném náhradním plnění, Prodávající se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 dní vrátit Kupujícímu cenu zaplacenou za zboží anebo zálohu, a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
4. Povinnost Prodávajícího dodat objednané zboží Kupujícímu je splněna :
a. Kupující - spotřebitel, okamžikem převzetí zboží od přepravce
b. Kupující - podnikatel ve chvíli odevzdání zboží přepravnímu kurýrovi (dopravci) na místo určení.
Způsob dopravy si volí Kupující sám přes objednávkový formulář v e-shopu.
5. Kupující si může zvolit jeden z následujících způsobů dopravy:
a. prostřednictvím kurýra DPD (Direct Parcel Distribution ) – doprava zboží je na území České republiky a/anebo Slovenské republiky účtována podle aktuálního ceníku dopravce ve výši 149 Kč/objednávka při platbě některým ze způsobů uvedených v článku III. bod 3. písm. b. a c. a při objednávce zboží spolu ve výši do 2600 Kč;
b. prostřednictvím kurýra DPD (Direct Parcel Distribution ) – doprava zboží je na území České republiky a/anebo Slovenské republiky zdarma při platbě některým ze způsobů uvedených v článku III. bod 3. písm. b. a c. a při objednávce zboží spolu ve výši minimálně 2600 Kč a více;
c. prostřednictvím kurýra DPD (Direct Parcel Distribution) – doprava zboží je na území České republiky účtována podle aktuálního ceníku dopravce ve výši 79 Kč/objednávka při platbě uvedeném v článku III. bod 3. písm. a.;

d. prostřednictvím jiného kurýra/jiného dopravce – týká se dopravy mimo území Slovenské republiky a/anebo České republiky; doprava zboží bude účtována podle aktuálního ceníku dopravce určeného Prodávajícím, souhlas s výší přepravních nákladů vysloví Kupující způsobem podle článku II. bod 6. těchto VOP.
6. Prodávající Kupujícímu doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu zásilky zboží, jakož i samotného zboží ihned po doručení.

V.
Práva a povinnosti Kupujícího


1. Kupující je povinen:
a. převzít zakoupené anebo objednané zboží;
b. stvrdit kurýrovi převzetí zboží svým podpisem anebo podpisem jím pověřené osoby;
c. zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dohodnutým způsobem a v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží;

2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém s Prodávajícím v Potvrzení objednávky; při dopravě zboží mimo území České republiky a/anebo Slovenské republiky bude termín dodání zboží Prodávajícím upřesněn v závislosti na možnostech dopravců.

VI.
Práva a povinnosti Prodávajícího


1. Prodávající je povinen:
1. dodat na základě Potvrzení objednávky Kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit jej anebo připravit na přepravu způsobem nutným k jeho uchování a ochraně;
2. odevzdat Kupujícím nejpozději spolu se zbožím v písemné anebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návod v českém jazyce se záručním listem, daňový doklad apod.).
2. Prodávající má právo na to, aby Kupující řádně a včas uhradil kupní cenu dodaného zboží a přepravní náklady.
3. Prodávající má právo stornovat objednávku po obeznámení Kupujícího, jestliže z důvodu vyprodání zásob anebo nedostupnosti zboží není schopen Kupujícímu dodat zboží ve lhůtě určené těmito VOP, pokud se s Kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude Kupující informován telefonicky anebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny anebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 5 dní na jím určený účet, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak.

VII.
Poučení o právu Kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy


1. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den této lhůty.
2. Kupující svoje právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně na adresu Prodávajícího uvedenou v článku I. bod 2. VOP, e-mailem anebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující je na odstoupení od smlouvy oprávněn použít formulář odstoupení od smlouvy na dálku.
3. V případě, že Kupující svoje právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží Prodávajícímu, a to zasláním na adresu Prodávajícího uvedenou v článku I. bod 2. VOP anebo jiným způsobem předem dohodnutým s Prodávajícím, a to nejpozději do 14 dní ode dne, kdy svoje právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Zboží nesmí jevit známky používání nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, jinak Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím. V případě potravinových výrobků musí být zboží vráceno v čistém a neporušeném obalu. Kupující vrátí zboží Prodávajícímu spolu s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem apod. Kupující má právo zboží po převzetí v rámci lhůty na odstoupení rozbalit a vyzkoušet způsobem, jak je obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, tj. vyzkoušet zboží tak, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží; nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech jej vrátit Prodávajícímu (zboží použité ve větším rozsahu, než postačuje k jeho vyzkoušení, není možné vrátit, pokud Prodávající nerozhodne v konkrétním případě jinak). Pokud zboží jeví známky poškození anebo používání anebo pokud zboží není kompletní, Prodávající si vyhrazuje právo vrácení takového zboží neakceptovat anebo po vzájemné dohodě Kupujícímu naúčtovat náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Poškození obalu a zboží samotného bude Prodávajícím akceptováno výhradně v rozsahu, v jakém mu při přiměřeném vyzkoušení zboží ve smysle tohoto ustanovení těchto podmínek nebylo možné zabránit, tj. které nepřesahuje rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží (např. rozřezání pevných, zalitých obalů). Potravinové výrobky (kaše) musí být vráceny v původním nerozbaleném obalu.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu i před doručením zboží, resp. i před započetím lhůty na odstoupení od smlouvy, a to písemně na adresu Prodávajícího uvedenou v článku I. bod 2. VOP, e-mailem anebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy.
5. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit Kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy anebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu a dalších nákladů, a to stejným způsobem, jaký byl použit Kupujícím při platbě za zboží, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodnou jinak. Prodávající není povinen Kupujícímu vrátit kupní cenu a další náklady dříve, než mu je doručen zboží nebo dokud mu Kupující prokáže, že mu zaslal zboží zpět.
6. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

VIII.
Reklamační řád


1. Reklamační řád pro Kupujícího – spotřebitele
a. Prodávající odpovídá za chyby zboží a Kupující je povinen reklamaci bezodkladně uplatnit u Prodávajícího e-mailem anebo zasláním doporučeného listu na adresu Prodávajícího uvedenou v článku I. bod 2. těchto VOP v souladu s reklamačním řádem (tento článek VOP) (dále i „Reklamační řád“). Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny v těchto VOP, na zadní straně záručního listu, na stránce www.mamigo.cz, resp. budou Kupujícímu v případě potřeby opětovně poskytnuty na vyžádání telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu.
b. Na vyřízení reklamací se vztahuje platný Reklamační řád. Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že si Reklamační řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží, včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit, a o realizaci záručních oprav v souladu s příslušnými právními předpisy. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně dojednány jiné záruční podmínky.
c. Kupující má právo uplatnit u Prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje chyby, které zavinil výrobce, dodavatel anebo Prodávající, na které se vztahuje záruka a které bylo zakoupeno u Prodávajícího.
d. Po dobu záruční lhůty má Kupující právo na bezplatné odstranění chyby za podmínek uvedených v těchto VOP.
e. Pokud zboží vykazuje vady, Kupující má právo uplatnit reklamaci zboží zasláním reklamace na adresu Prodávajícího uvedenou v článku I. bod 2. těchto VOP anebo u osoby pověřené pověřené Prodávajícím vyřizováním reklamací, kterou je MioBio, s.r.o., se sídlem Jasovská 43, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 47 214 821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 90535/B, přičemž adresa pro přijímání a vyřizování reklamací je MioBio, s.r.o., Komenského 345/7, 972 23 Dolné Vestenice (dále i „Určená osoba“), a to vyplněním formuláře na uplatnění reklamace, který Kupující spolu se zbožím a dokladem o zaplacení doručí Určené osobě. Při uplatňování reklamace u Určené osoby Kupující informuje Prodávajícího o uplatnění reklamace a zašle mu kopii reklamačního formuláře na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v článku O. bod 2 těchto VOP.
f. Reklamační řízení zboží začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
i. doručení řádně vyplněného formuláře pro uplatnění reklamace a dalších dokladů uvedených v těchto VOP Kupujícím Prodávajícímu (Určené osobě);
ii. doručení reklamovaného zboží Kupujícím Prodávajícímu (Určené osobě).
g. Při uplatňování reklamace je zapotřebí, aby Kupující v reklamaci uvedl minimálně údaje o typu výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a aby řádně popsal závady. Reklamované zboží musí být čisté, kompletní, tj. s příslušenstvím, a pokud možno v originálním obalu. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby si zásilku se zbožím pojistil. Zboží zaslané na dobírku Prodávající ani Určená osoba nepřebírají.
h. Prodávající anebo Určená osoba vydá na požádání Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené Prodávajícím, např. ve formě e-mailu anebo v písemné podobě, ve které je povinen přesně označit chyby zboží a poučit Kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z příslušných právních předpisů. Pokud se reklamace uplatní prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, je Prodávající povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace není nutné doručit, pokud má Kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
i. Na základě rozhodnutí Kupujícího, které ze svých práv ve smyslu příslušných právních předpisů uplatňuje, je Prodávající anebo Určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle příslušných právních předpisů ihned, ve složitějších případech do 3 dní od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dní ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace Prodávající anebo Určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne řádného uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit anebo má právo na výměnu zboží za nové. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající Kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude Kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol.
j. Pokud Kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě vyjádření znalce anebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou anebo akreditovanou osobou anebo stanoviska určené osoby (dále i „Odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek Odborného posouzení zboží nemůže Prodávající od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s Odborným posouzením zboží. Pokud Kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud Kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady Odborného posouzení zboží, stejně jako všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, ponese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud Kupující Odborným posouzením zboží prokáže odpovědnost Prodávajícího za reklamovanou chybu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během vyřizování Odborného posouzení zboží neplyne záruční doba. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit do 14 dní ode dne znovu uplatněné reklamace všechny náklady vynaložené na Odborné posouzení zboží, stejně jako všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci není možné zamítnout.
k. Kupující nemůže uplatnit záruku na chyby, na které byl Prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, anebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
l. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
m. Prodávající reklamaci odmítne v případě, že:
i. Kupující Prodávajícímu nepředloží doklad o zaplacení, nebo příslušenství
ii. uplynutím záruční doby zboží;
iii. pokud byla vada na zboží způsobena mechanickým poškozením zboží Kupujícím anebo třetí osobou;
iv. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí anebo prostředí uvedenému v návodu na použití zboží;
v. neodborným zacházením, obsluhou anebo zanedbáním péče o zboží;
vi. poškozením zboží nadměrným zatěžováním anebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami anebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR;
vii. poškozením zboží neodvratitelnými anebo nepředvídatelnými událostmi;
viii. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením;
ix. neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou anebo jiným zásahem vyšší moci;
x. zásahem do zboží osobou, která k tomu není oprávněna.
n. záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (anebo jejích částí) způsobené používáním. Kratší životnost zboží není tedy možné považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.
o. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
i. odevzdáním opraveného zboží;
ii. výměnou zboží;
iii. vrácením kupní ceny zboží;
iv. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží;
v. písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění;
vi. Odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
p. Prodávající je povinen Kupujícímu ke způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a k vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní, kurýrní anebo donáškové služby, anebo prostřednictvím e-mailu.
q. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy Prodávajícím stanovena jiná záruční doba) a začíná plynout ode dne převzetí zboží Kupujícím. Při potravinách, kde je uveden datum minimální trvanlivosti, je záruční doba platná do tohoto data.
r. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží. Při potravinách je záruční doba platná nejdéle do data minimální trvanlivosti.
s. V případě výměny zboží za nové dostane Kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale bude se vztahovat pouze na nové zboží.
t. Nejprve může Kupující požadovat od Prodávajícího bezplatnou opravu anebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. Na základě tohoto rozhodnutí se bude dále postupovat podle zákona.
u. Všechny záruční opravy jsou bezplatné v případě, pokud do chvíle jejich uplatnění nezanikla záruka podle písm. o. bodu 1. tohoto článku VOP.
v. Pokud jde o odstranitelnou chybu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí Kupujícího podle písm. k bodu 1. tohoto článku VOP následujícím způsobem:
i. Prodávající zajistí odstranění chyby, anebo
ii. Prodávající chybné zboží vymění.
w. Pokud jde o chybu, kterou není možné odstranit, anebo o jednu a tu samou několikrát opakovanou odstranitelnou chybu, anebo o větší počet různých odstranitelných chyb, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně používáno jako bezvadné, vyřídí Prodávající v závislosti na rozhodnutí Kupujícího podle písm. k. bodu 1. tohoto článku VOP reklamaci následovně:
i. výměnou zboží za jiné, funkční, se stejnými anebo lepšími technickými parametry, anebo
ii. je kupující opravený od smlouvy odstoupit a prodávající vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na chybné zboží.
x. Vyřízení reklamace se vztahuje jen na chyby uvedené ve formuláři pro uplatnění reklamace.
y. Pro účely reklamace se za víckrát opakovanou odstranitelnou chybu považuje výskyt jedné odstranitelné chyby více než dvakrát.
z. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných chyb považuje výskyt alespoň třech různých odstranitelných chyb současně.
aa. V případě, že Prodávající uzavře reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně přetrvává a nebyla odstraněna, může Kupující uplatnit své právo na odstranění chyby zboží prostřednictvím soudu.
bb. V případě, že Kupující nebyl spokojen s výsledkem vyřízení reklamace Prodávajícím, anebo pokud se Kupující obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající jeho reklamaci vyřídil, anebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na tuto žádost odpoví zamítavě anebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, má Kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu pro alternativní řešení sporů. Subjektem pro alternativní řešení sporů je podle samostatného předpisu Česká obchodní inspekce anebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba. Kupující je oprávněn vybrat si subjekt pro alternativní řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí.

2. Reklamační řád pro Kupujícího – podnikatele
a. Na vyřizování reklamací Kupujícího – podnikatele se přiměřeně vztahují ustanovení bodu 1. tohoto článku VOP s následujícími výjimkami vztahujícími se výlučně na Kupujícího - podnikatele:
i. Kupující je povinen reklamaci uplatnit v první řadě přímo u Určené osoby; až v případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající;
ii. lhůta na vyřízení reklamace je 60 dní;
iii. záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná plynout ode dne převzetí zboží Kupujícím. Při potravinách, kde je uveden datum minimální trvanlivosti, je záruční doba platná do tohoto data. Záruční doba se řídí podmínkami výrobce v souladu s příslušnými podmínkami podle příslušných právních předpisů; u vybraných produktů je záruka pro Kupujícího omezena výrobcem;
iv. pokud jde o chybu, kterou je možné odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha chyby nebrání obvyklému užívání, může se Prodávající s Kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy není možné později tuto chybu reklamovat;
v. pokud jde o chybu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně používat jako bezvadná věc, je Prodávající oprávněn chybné zboží vyměnit za zboží se stejnými anebo podobnými užitkovými vlastnostmi anebo vystaví dobropis;
vi. pokud je dodáním zboží s vadami smlouva porušena podstatným způsobem, může Kupující:
1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad;
2. požadovat odstranění vad opravou zboží, pokud jsou vady opravitelné;
3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od smlouvy;
vii. volba mezi nároky uvedenými v bodě vi. (výše) Kupujícími přísluší, jen pokud ji oznámí Prodávajícímu ve včasně zaslaném oznámení o vadách anebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Pokud se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné anebo že by s jejich opravou byly spojeny nepřiměřené náklady, může Kupující požadovat dodání náhradního zboží, pokud o to Prodávajícího požádá bez zbytečného odkladu poté, co mu Prodávající tuto skutečnost oznámí. Pokud Prodávající neodstraní vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě anebo pokud před jejím uplynutím oznámí, že vady neodstraní, může Kupující odstoupit od smlouvy anebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;
viii. pokud Kupující neoznámí volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v bodě vii. (výše), plynou mu nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy;
ix. dokud Kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny anebo neodstoupí od smlouvy, je Prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle svého uvážení opravou zboží anebo dodáním náhradního zboží; odstranění vad zvoleným způsobem ale nesmí způsobit Kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů;
x. pokud Kupující požaduje odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout pro tento účel Prodávajícímu, uplatnit jiné nároky plynoucí z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže by Prodávající Kupujícímu oznámil, že svoje povinnosti v této lhůtě nesplní;
xi. dokud Kupující nestanoví lhůtu podle bodu vii. (výše) anebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může Prodávající oznámit Kupujícímu, že vady odstraní ve stanovené lhůtě. Pokud Kupující bez zbytečného odkladu poté, co obdrží toto oznámení, neoznámí Prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení lhůty podle bodu vii. (výše);
xii. Pokud Prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě vyplývající z bodu vii. (výše) anebo bodu viii. (výše), může Kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny anebo odstoupit od smlouvy, pokud Prodávajícího upozorní na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení lhůty podle bodu vii. (výše) anebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže Kupující bez souhlasu Prodávajícího měnit;
xiii. pro účely těchto VOP je porušení smlouvy podstatné, pokud strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy anebo pokud v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu anebo z okolností, za kterých byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Při pochybnostech se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.

IX.
Osobní údaje a jejich ochrana


1. Pro účel těchto VOP uvádíme v tomto článku základní informace o ochraně a zpracování osobních údajů, přičemž podrobnější a konkrétnější informace poskytujeme na samostatné podstránce na naší webové stránce, týkající se výhradně ochrany a zpracování osobních údajů. Více informací si můžete přečíst v následujícím odkazu více info.
2. Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "Nařízení").
3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího za účelem vyřizování objednávek a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na dálku (prostřednictvím této webové stránky) mezi Kupujícím a Prodávajícím, přičemž se jedná o následující údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ a země, do které zboží objednává, číslo telefonu a mailovou adresu. V případě pokud Prodávající zpracovává i jiné osobní údaje Kupujícího, zpracovává je v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující poskytuje osobní údaje Prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s Kupujícím a proto ji nebude možné s Kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty a doručení zboží. Právním základem zpracování výše uvedených osobních údajů je smluvní vztah ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) a zpracování údajů podle zvláštního předpisu podle § 13 odst. 1 písm. c) Zákona.
4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Prodávajícího, které pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů, a to po dobu 10 let.
5. V případě výslovně daného souhlasu může Prodávající zpracovávat osobní údaje Kupujícího (dotyčná osoba) i pro marketingové účely, přičemž tento souhlas dává Kupující zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky, aby Prodávající zpracoval a uchovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e- mailová adresa při činnosti Prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému, bez vytvoření objednávky v eshopu, nebo po vložení Vašich osobních údajů, které se Vám zobrazí v případě, že chcete opustit naši webstránku. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím resp. návštěvníkům (dotčená osoba) na základě výslovného souhlasu ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) Zákona, za účelem zasílání marketingových materiálů zpracováváme po dobu, dokud neodvoláte Váš souhlas. Takto udělený souhlas můžete odvolat kdykoliv a to emailem na adrese info@mamigo.cz anebo písemně na adrese MioBio, s.r.o., Jasovská 43, 851 07 Bratislava, Slovenská republika.
6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Osobní údaje nejsou přenášeny do třetích zemí,
Kupující má v souvislosti s ochranou osobních údajů následující práva:
a. požadovat od Prodávajícího přístup k jeho Osobním údajům;
b. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
c. na vymazání poskytnutých Osobních údajů;
d. na omezení zpracování Osobních údajů;
e. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
f. právo na předávání osobních údajů na jiného správce;
g. právo namítat proti zpracování osobních údajů;
h. právo na odvolání souhlasu.
8. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
9. Žádost kupujícího podle bodu 6. tohoto článku VOP vybaví Prodávající neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od doručení žádosti.
10. Prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje Kupujícího pro účely uvedené v těchto VOP sám, resp. prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:
a) Direct Parcel Disptribution SK s. r. o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35 834 498
b) Plusim spol. s r.o., se sídlem Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35 818 565
c) ZZL account s.r.o., se sídlem Farmárska 7, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 50 356 763
d) KBS Development, s.r.o., se sídlem Košická 905/52, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 46 663 045
e) MAILERLITE UAB, Paupio g. 46, 11341 Vilnius, Lithuania
11. Jako Kupující vyjádřením souhlasu s těmito VOP prohlašuji, že jsem byl v souladu s § 19 Zákona informován o podmínkách zpracování osobních údajů Prodávajícím.

X.
Platforma řešení sporů


1. Kupující – spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále i „RSO“) k řešení svých sporů v jazyce, který si zvolí. Kupující – spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupující – spotřebitel při předkládání podání na platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu pro alternativní řešení sporů online. Kupující – spotřebitel může na podporu své stížnosti přiložit příslušné dokumenty.

XI.
Závěrečná ustanovení


1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 29.3.2021 a ruší předchozí znění VOP.
2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce www.mamigo.cz.
3. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právními předpisy České republiky s výjimkou článku IX. Osobní údaje a jejich ochrana, který se řídí právními předpisy Slovenské republiky. Na vztahy neupravované těmito VOP se v právním vztahu Prodávající a Kupující vztahují příslušné právní předpisy ČR. Jakékoli spory, které vzniknou ve vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem, budou rozhodovat české soudy podle českého právního řádu.